• +48 508 119 111
  • biuro@szukaniewody.com

Tomograf elektrooporowy

 

Tomografia Elektrooporowa (ERT ang. Electrical Resistivity Tomography) jest najdokładniejszą z metod elektrooporowych. Łączy w sobie mechanizm profilowań elektrooporowych (pomiary wzdłuż profilu pomiarowego) i sondowań geoelektrycznych (wzrost zasięgu głębokościowego). Działanie metody opiera się na pomiarze zróżnicowania właściwości elektrycznych ośrodka. Związane są one z niejednorodnością ośrodka skalnego. Akwizycja danych polega na emisji prądu stałego w głąb ziemi przez elektrody prądowe i pomiarze różnicy (spadku) potencjałów przez elektrody pomiarowe.


W praktyce szukanie wody metodą elektrooporową polega na uziemieniu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset elektrod wzdłuż badanego odcinka. Układane są one w równych odstępach i podłączane do długich kabli. Prąd zostaje wygenerowany przez urządzenie sterujące i wytwarza sztuczne pole elektryczne. Dzięki ciągłemu pomiarowi otrzymujemy obraz fal. Ma on bardzo dobrą rozdzielczość i demonstruje rozkład oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej nawet do głębokości 120 m. To przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych. Struktury wodonośne to najczęściej pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe lub jurajskie i wykazują się wyższymi oporami w porównaniu do np. glin i iłów. Dlatego fale załamują się, kiedy na nie natrafiają. To właśnie sprawia, że elektrooporowa metoda szukania wody jest efektywna.Wykorzystuje się ją także do różnego rodzaju badań hydrogeologicznych i inżynierskich, gdyż umożliwia identyfikację złóż kruszywa czy metali.

Interpretacja wyników badań ERT
Zebrane dane poddaje się procesowi przetwarzania metodą  inwersji, w wyniku którego otrzymywane są modele opornościowe ośrodka. Tomografię elektrooporową najczęściej stosuje się w wariancie 2D którego wynikiem jest przekrój ukazujący zmienność oporności wzdłuż profilu pomiarowego  wraz głębokością . Trapezowaty kształt uzyskanego przekroju wynika ze zmniejszającej się (malejącej) liczby pomiarów wraz ze wzrostem odległości między elektrodami.

Obszar Naszego działania to województwa podkarpackie – gdzie również możemy wykonać wszelkie prace wiertnicze związane z budową studni głębinowej oraz województwa zachodniopomorskie, lubuskie czy wielkopolskie.


Więcej informacji na temat tomografii elektrooporowej ERT
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_elektrooporowa